Misja i wizja

KONCEPCJA PRACY  PRZEDSZKOLA 2015-2020

„DZIECKO CHCE BYĆ DOBRE…

JEŚLI NIE UMIE- NAUCZ

JEŚLI NIE WIE- WYTŁUMACZ

JEŚLI NIE MOŻE – POMÓŻ”

                                                                                                   Janusz Korczak

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Wspólnie z rodzicami, jako najbardziej znaczącymi autorytetami dziecka w wieku przedszkolnym, koncentrujemy nasze działania wychowawczo-dydaktyczne na wspomaganiu jego rozwoju w atmosferze akceptacji
  i bezpieczeństwa. Wobec rodziny przyjmujemy postawę doradczą i wspierającą działania wychowawcze: rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie interwencji specjalistycznej; informowanie na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresów zadań realizowanych w naszym przedszkolu.
 • Przygotowujemy naszych wychowanków, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą
  i samym sobą.
 • Budzimy zaciekawienie otaczającym światem poprzez organizowanie działań i sytuacji pozwalających na poznanie i rozumienie siebie i świata, a tym samym dostarczanie radości odkrywania.
 • Zwracamy uwagę dzieci na piękno ojczystego słowa w pięknej literaturze dziecięcej i muzyce.
 • Umożliwiamy dzieciom wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej.
 • Wspieramy działania twórcze dzieci w różnych dziedzinach aktywności.
 • Pomagamy dzieciom odnaleźć ich miejsce w grupie rówieśniczej poprzez uczenie nawiązywania serdecznego kontaktu z innymi osobami, budowaniu własnego „ ja”.
 • Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej i zabawowej dziecka.
 • Naszym priorytetowym celem jest wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych. Uczymy patrzeć na potrzeby innych ludzi.
 • Wychowujemy człowieka myślącego, kochającego, altruistycznego, poszukującego.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Nasze przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne.
 • Kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana.
 • Przedszkole posiada swój piękny, zielony ogród z bezpiecznym kolorowym sprzętem do zabawy.
 • W przedszkolu panuje klimat wzajemnej współpracy, życzliwości i zaufania.
 • Przedszkole jest drugim domem dla przedszkolaków- ciepłym, bezpiecznym, przytulnym, gdzie zdobywają wiedzę o sobie i o otaczającym  ich  świecie w sposób ciekawy, drogą poznania, doświadczania i przeżywania.
 • Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu jest przygotowane intelektualnie, emocjonalnie, psycho- ruchowo, o dobrze rozwiniętej motywacji do dalszego etapu edukacji.
 • Każdy wychowanek rozumie i przestrzega normy i zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej
  i w stosunku do osób starszych.
 • Wychowankowie przedszkola kierują się w swoim postępowaniu wartościami uniwersalnymi, jak: prawda, dobro, miłość i piękno oraz kultura osobista.
Rozmiar czcionki
Kolor